Læs formand Johnny Runes beretning ved ordinær generalforsamling 2013.

"> Læs formand Johnny Runes beretning ved ordinær generalforsamling 2013.

">

24.10.2013, 18:01 | Af: Administrator

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012/2013

Læs formand Johnny Runes beretning ved ordinær generalforsamling 2013.

Indledning:
Bestyrelsens beretning vil fortælle om et år præget af store opgaver, såvel på den økonomiske som på den sportslige front. FCM Holdings to underafdelinger stod hver for sig før sæsonen overfor nogle nødvendige tilpasninger især af økonomisk art, og disse tilpasninger ville i tilfælde af at planerne ikke lykkedes, kunne ødelægge de økonomiske fremtidsmuligheder for hele koncernen.

Vi skal præsentere et regnskab der samlet set lever op til de forventninger der blev lagt i begyndelsen af året, og nogle sportslige resultater der i FCM Håndbold overgik det forventede og gav sejre i både turneringen, pokalen og sidst i Super Cuppen. FCM Fodbold oplevede en skidt 1. halvsæson men med et 2. halvår præget af rigtig gode resultater. Et enkelt mål skilte os i slutningen af sæsonen fra europæisk deltagelse, men set i lyset af problemerne i starten af året var det trods alt en godkendt sæson.

Selskabet:
Selskabet FCM Holding A/S er fortsat moderselskab for de to afdelinger FCM Håndbold og FCM Fodbold. Begge afdelinger styres af hver deres selvstændige bestyrelser og direktioner. Samarbejdet mellem de to afdelinger forløber fint i det daglige og udbygges løbende.

I årets løb valgte den kommercielle direktør Martin Høj at søge andre udfordringer, og i stedet er ansat Michael Bruun Nielsen på denne post.

Økonomi:
Det økonomiske resultat ender indenfor det niveau der tidligere er udmeldt, og det kunne endda let være endt endnu bedre hvis et spillersalg som forventet havde fundet sted inden udgangen af juni måned. Dette mislykkedes da salget først skete i juli, men under alle omstændigheder lykkedes det at få en handel i hus til gavn for klubbens samlede økonomi.

Der er forskellige faktorer der spiller ind i bestræbelserne på at opnå et fornuftigt regnskab, dels salg af spillere, salg af sponsorater, indtægter fra kampe samt især indtægter fra TV. Det sidste er i disse år blevet en meget afgørende økonomisk faktor da TV pengene i dag er så store at forskellen mellem top og bund betyder mange millioner kroner, og derfor er klubbens politik at vi skal budgettere meget forsigtigt for ikke at skulle stå ved sæsonafslutningen med et alvorligt problem med at kunne leve op til budgettet.

Vi har på de fleste områder fulgt det budget der er lagt, men på sponsorsiden har vi desværre måttet se en nedgang istedet for den budgetterede opgang. Det er især nogle af de største sponsorater der er forsvundet mens de små og mellemstore har fået en pæn stigning. Behovet for et pænt hovedsponsorat er stort, og derfor arbejdes der målrettet på at løse denne opgave.

Det er lidt bekymrende for klubben at vi idag rangerer blandt de ligaklubber der har den mindste opbakning sponsormæssigt. For 4 - 5 år siden var sponsorsalget på omkring 40 mill. kr., mens niveauet idag er godt halvdelen. Opbakningen svigter især blandt de mellemstore og helt store virksomheder, og man kan på et tidspunkt frygte at niveauet ikke mere kan bære en placering i de bedste rækker i hverken håndbold og fodbold. Vi har det seneste års tid set en række større sponsorer trække sig ud med forskellige begrundelser, og det skal man selvfølgelig respektere, men der kan let komme et tidspunkt hvor man er nødt til at spørge sig selv om vores del af landet er for lille til topidræt. Tidligere var holdningen blandt støtterne mere sådan at den der havde evnen, havde også pligten, men sådan er det desværre ikke længere her i regionen. I de sidste 1½ år har vi mødt adskillige sponsorer der har trukket sig bl.a. med den forklaring at de var klar igen når vi havde styr på klubbens økonomi. Man kan vel diskutere om dette er den mest fornuftige holdning at have, for det er jo netop i den modgang vi har oplevet at det er vigtigt med en bred opbakning for at komme på fode igen.

Denne udvikling er nødvendigvis nødt til at skulle ændres, og derfor har bestyrelsen også en række initiativer igang der forhåbentlig kan påvirke tingene i den rigtige retning.

Selv om det økonomiske resultat er forbedret med et væsentligt skridt fra et reelt minus på ca. 50 mill. kr. sidste sæson til ca. minus 2 mill. kr., er der stadig opgaver forude for at nå helt i mål, og derfor har bestyrelsen fortsat igangværende bestræbelser for at lukke dette hul så den fremtidige økonomi kan være i balance. Det er samtidigt et must at det sportslige fungerer bedst muligt sideløbende så troen på klubben og dens berettigelse kan bevares udadtil.

Vi er på grund af regnskabsreglerne blevet bedt om at afskrive et udskudt skatteaktiv på ca. 5.4 mill. kr. i klubbens regnskab. Dette påvirker dog ikke driftsresultatet med kun egenkapitalen, men det øger selvfølgelig behovet for at få styrket egenkapitalen, og de kommende 1 - 2 års afskrivninger og potentielle negative resultater indtil vi kan se en mulighed for balance i driften betyder sammen med dette at bestyrelsen er nødt til at arbejde målrettet på at få styrket denne del. Vi kan ikke sidde og afvente at fremtidige resultater på banen eller et kraftigt øget salg kan løse problemet for os, og derfor beder vi idag generalforsamlingen om tilladelse til at søge tilført ny kapital på 20 - 25 mill. kr. over en 5 årig periode, enten som en aktieudvidelse, ansvarlige lån fra investorer eller på anden vis. Lykkes dette vil klubben være økonomisk stærk til at imødegå de udfordringer af økonomisk art de kommende to år viser som tingene ser ud idag. Budgetterne for disse to år er forsigtige, og skulle der ske noget uventet i positiv retning vil dette så bare kunne styrke klubben yderligere.

Uanset udviklingen fastholder vi fremadrettet en stram økonomisk styring samt den lagte strategi på det sportslige plan.

Vi valgte i årets løb at hente 20 mill. kr. ind via playersponsorater med velvillig hjælp fra en række investorer. Dette gav os den nødvendige ro økonomisk til at fortsætte det langsigtede arbejde hen mod at kunne skabe en mere stabil fremtidig økonomi. I denne og næste sæson vil der stadig være store udfordringer på denne front, men efterhånden som en række ting lykkes begynder trykket at aftage. Hvis den fornuftige sæsonstart vi har oplevet her i efteråret kan fortsætte, vil vi kunne opleve væsentlig større indtægter end budgetteret, og måske kan vi nå målet om økonomisk balance lidt tidligere end forventet hvis alt går op i en højere enhed. Dette får os dog ikke til at satse hele butikken fordi intet i denne verden er givet på forhånd, da der som bekendt altid kommer en hverdag efter en fest. Men vi følger situationen tæt og er selvfølgelig også klar til at reagere hvis der bliver behov for at gøre noget ekstraordinært.

Den langsigtede plan går især på at vi skal have genskabt en økonomisk base så klubben igen får et stærkt fundament der ikke revner fordi en sæson pludselig udvikler sig i en forkert retning. Vi tror på at denne opgave kan løses hvis alle står sammen om opgaven. Når vi dette mål og man fremover fastholder en stram styring af både den økonomiske og sportslige del vil klubben igen kunne være en fast del af toppen i dansk fodbold.

FCM Fodbold:
Fodboldsæsonen startede rigtigt godt i de første 70 minutter ude mod FCK, men derefter var efteråret 2012 et langt sejt træk for at finde tilbage til det niveau de fleste i klubben vidste man havde, og sidst på året begyndte tingene så igen at vende rigtigt. Et fantastisk forår afsluttede en sæson der trods alt var godkendt set i lyset af de problemer der var undervejs.

Der er lavet et meget stort arbejde af alle i den sportslige sektor for dels at genskabe troen på egne evner, og dels også for at skabe mulighederne for at fremtiden stadig kan se lys ud. Langt hovedparten af de spillere vi har hentet ind i perioden har slået til, mens et par langvarige skader hos enkelte desværre har drillet en del.

Ser man på den igangværende sæsons første del er der virkelig noget at tro på. En stor del af grunden til den foreløbige succes skyldes den ro og tro på egne evner der er genskabt i den sportslige sektor, og det bliver spændende at følge fortsættelsen.

FCM Håndbold:
Håndboldklubben har i årets løb som i resten af koncernen gennemgået en del kraftige nedskæringer på alle fronter, hvilket har bevirket en reducering fra sidste års underskud på 6.6 mill. kr. ned til årets resultat på ca. 0.4 mill. kr. Målet er mindst et nulresultat i indeværende sæson.

Sportsligt har man oplevet den bedste sæson nogensinde med et danmarksmesterskab i turneringen, sejr i pokalturneringen og sidst en sejr i Super Cup finalen. Spillertruppen med trænerteamet i spidsen har i den grad formået at koncentrere sig om spillet på banen på trods af en konstant fokusering på udgifter og drift.

Klubsamarbejdet:
Det store unikke klubsamarbejde udvikler sig løbende og vil fortsat være en vigtig del af klubben. Talentarbejdet rundt i klubberne bliver løbende opgraderet, og selv om det kun er en mindre del af de mange klubmedlemmer der slipper gennem nåleøjet til FCM's akademi, er det med til at øge interessen for sporten og højne kvaliteten i medlemsklubberne til gavn for hele sporten.

Den kommercielle del er støt stigende, og derfor hviler klubsamarbejdet idag i sig selv økonomisk set.

Indien:
Forskellige ting i Indien har betydet at opbygningen af et fodboldakademi i Goa provinsen bliver forsinket en del. De forskellige tilladelser der skal indhentes tager mere tid end forventet, men dette giver os så lidt mere tid til at forberede de forskellige tiltag der skal føres ud i livet derude. Vi er i en løbende tæt dialog med vore indiske partnere i projektet, og afventer sammen med dem at vi kan komme videre med arbejdet.

Fremtidig strategi:
Den plan der blev lagt for 1½ år siden om at have fortsat fokus på klubbens fodboldakademi og udviklingen af egne talenter følges tæt. Klubbens 1. hold består idag af en stor del af egne talenter tilsat enkelte gode erfarne spillere udefra, for ad den vej at opnå den optimale udvikling for vore unge spillere. Vi vil fortsat se nogle af de unge spillere med en del kampe på bagen blive afsat til udenlandske klubber, ligesom der også fremad vil være fokus udefra på de største af de helt unge talenter på grund af reglerne om Home Grown Players som alle klubber skal have en del af.

Vi har i årets løb reduceret udgifterne til akademiet med 15 - 20 % hvilket er den grænse der vil være hvis man ikke skal udvande talentarbejdet. Det optimale vil dog være at øge satsningen lidt igen, men dette er ikke muligt før vi når en fornuftig balance i økonomien om et år eller to afhængig af udviklingen.

På den økonomiske front fortsættes arbejdet hen mod en balance i driften. Bestyrelsen tror på at målet kan nås især hvis det lykkes at øge de kommercielle indtægter. Tanken er samtidigt som tidligere nævnt at indhente tilladelse fra generalforsamlingen til at udvide kapitalgrundlaget hen over en 5 årig periode for at kunne skabe en stærk økonomisk base til fremtiden.

Tak til alle: 
Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle i og omkring klubben for en kæmpeindsats i årets løb. Alle uanset om det er de frivillige hjælpere til klubbens hjemmekampe til alle de ansatte, herunder både de administrative som spillerstabene, trænerne m.m. Alle har deltaget i kampen om at løse de mange opgaver og dermed gøre klubben stærkere og bedre til at modstå de udfordringer der altid kommer. Klubbens administrative ledelse har sammen med både bestyrelse og ansatte næsten arbejdet i døgndrift for at nå bare nogenlunde i mål, og spillerne i både håndbold og fodbold har vist en klasse som ihvertfald dommedagsprofeterne ikke troede var der. Vi har i årets løb haft et godt og udbytterigt samarbejde med klubbens aktionærkreds, et samarbejde vi også fremover vil satse på og også udbygge i bestræbelserne på at skabe en klub i balance på alle områder. Moderklubberne har som tidligere deltaget rigtigt meget både med at løse opgaver samt deltaget aktivt omkring de sportslige opgaver, her især på talentsiden.

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et rigtigt godt samarbejde i årets løb, hvor alle har ydet hver sin del. 

Det er sådan at der indimellem sker udskiftninger i en bestyrelse. Flemming Jensen har valgt at træde ud på grund af især et øget arbejdspres i sin egen virksomhed. Flemming har været en vigtig del af bestyrelsen især på grund af sin baggrund som advokat og med sin sportslige indsigt. Herfra en stor tak til Flemming for en stor indsats for klubben.

Til sidst vil jeg takke alle for jeres opmærksomhed og hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingen.